KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Działanie 8.1 POIG - Innowacyjna Gospodarka Elektroniczna 2007 - 2013

08-09-2010

W związku z ogłoszeniem przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naboru do działania 8.1 POIG - Innowacyjna Gospodarka Elektroniczna 2007 - 2013 pragnę poinformować o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

 

Zakres projektowy działania 8.1 POIG obejmuje:

- realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, przy czym wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

- mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 320 871 702,73 PLN.


Termin składania wniosku:

30 lipca - 30 września 2010

 

Miejsce składania wniosku:

Biuro Funduszy Zewnętrznych Finryan International Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Orco Tower (Centrum W-wy), 10 piętro


W przypadku zainteresowania Państwa składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego działania POIG proszę o kontakt ze mną mailowy bądz telefoniczny. Dalsze szczegółowe informacje związane z planowaną przez Państwa inwestycją możecie Państwo omówić na spotkaniu z Panią Agnieszką Durką, Dyrektor Operacyjnym Finryan International Sp. z o.o. Na spotkanie można umawiać się indywidualnie w dogodnym dla Państwa terminie między 30 lipca a 30 września 2010.

4.3 Kredyt technologiczny dla firm IT - dostępny non-stop do wyczerpania alokacji

 

Bezzwrotne źródło finansowania:

 

4.3. KREDYT TECHNOLOGICZNY

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

 

 

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U.Nr 116, poz. 730), przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego (kredytującego), składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego. BGK przyznaje MSP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki komercyjne (kredytujące) udzielają MSP kredytu technologicznego z własnych środków. Kredyt technologiczny dotyczy sfinansowania inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię.
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowić będzie premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.
 
Przykładowe rodzaje projektów:
Projekty przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich, polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów bądź usług powstających z zastosowaniem tej technologii.
Kredyt technologiczny jest udzielany na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
 
Typ beneficjentów:                                                              mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Alokacja finansowa na działanie ogółem:                                409 850 588 euro
 
Poziom i wysokość wsparcia:
 
Kredyt technologiczny udzielany przez bank kredytujący może stanowić do 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej. BGK wypłaca premię technologiczną do kwoty  4 000 000 PLN oraz zgodnie z mapą pomocy regionalnej (woj. pomorskie: mikro i małe przedsiębiorstwo – 60%, średnie przedsiębiorstwo – 50%, duże przedsiębiorstwo – 40%).
 
Minimalna / Maksymalna wartość projektu:                               nie dotyczy
 
Rodzaje kosztów kwalifikowanych:
1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
2) najem, dzierżawę lub leasing:
  • środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
  • gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; 
3) rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe
4) instalacja i uruchomieniemaszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe
5) zakup lub leasingwartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:
  • są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
  • będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
  • zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
  • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości.
Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego
 
Lista banków współpracujących z BGK w ramach Kredytu technologicznego:
1.       Bank BPH Spółka Akcyjna - www.bph.pl
2.       BRE Bank S.A. - www.brebank.pl
3.       Bank Polska Kasa Opieki S.A. - www.pekao.com.pl
4.       Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - www.bankbps.pl
5.       Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - www.pkobp.pl
6.       Raiffeisen Bank Polska S.A. - www.raiffeisen.pl
7.       ING Bank Śląski S.A. - www.ingbank.pl
8.       Bank Ochrony Środowiska S.A. - www.bosbank.pl
9.       Bank Handlowy w Warszawie S.A. - www.citibank.pl
10.    Gospodarczy Bank Wielkopolski - www.sgb.pl
11.    Mazowiecki Bank Regionalny S.A. - www.mrbank.com.pl
12.    Bank Millenium S.A. - www.millenet.pl
 
Termin naboru:                                                             od 15. kwietnia 2010r. – nabór ciągły do wyczerpania alokacji

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013